17/12/17

Cuba 191, USA 2

FNs hovedforsamling har stemt over opphevelsen av USAs 55 år lange blokade av Cuba. Resultatet ble et knusende nederlag for USA. 191 av FNs medlemsland stemte 1. november 2017 for at blokaden oppheves, mens bare ett land fulgte USA, og surprise, surprise, det landet var Israel.

Delegat etter delegat tok ordet for å støtte Cuba, og særlig tydelige var delegatene fra Afrika, som en etter en roste Cuba for landets støtte til Afrika, både når det gjelder støtte til frigjøringskamp og støtte til å forbedre helsevesenet.

Og praktisk talt alle USAs allierte sviktet sin leder i avstemning. Ingen NATO-land, ingen araberstater, ikke en gang øystater i Stillehavet som lever på USAs nåde, stemte sammen med USA. Det gjorde bare Israel, som dermed bekreftet det «spesielle forholdet» mellom de to landa enda en gang.
La Asamblea general de Naciones Unidas votó sobre el levantamiento del embargo comercial que los USA mantienen sobre Cuba desde hace 55 años. El resultado fue una profunda derrota para los USA. 191 países miembros de Naciones Unidas votaron el 1 de noviembre para que el embargo fuera levantado, mientras que solo un país apoyó a los norteamericanos, y sorpresa, sorpresa, este país fue Israel.

Delegación tras delegación se manifestaron en apoyo de Cuba, y especialmente claros fueron los países africanos, que uno detrás de otro alabaron a Cuba por su apoyo a África, tanto en sus luchas por la liberación como su apoyo para mejorar sus sistemas sanitarios.

Y prácticamente todos los aliados de los norteamericanos traicionaron a su jefe en la votación. Ningún país miembro de la OTAN, ningún país árabe, ni siquiera los diminutos estados-isla del Pacífico que dependen de los USA para sobrevivir, nadie votó a favor de la propuesta norteamericana. Tan solo lo hizo Israel, que con ello reafirma "la especial relación" que une a los dos países.

Fuente: steigan.no

10/12/17

Norske Skog: Absurd teater i flere akter. Compañía papelera noruega Norsk Skog: teatro absurdo en varios actos

I disse dager blir skjebnen til den kriserammede papirprodusenten Norske Skog avgjort i forhandlingene mellom aksjeeierne og kreditorene, det vil si forskjellige typer investeringsfond som har spekulert i at selskap ikke kan betale gjelda si.

Og den norske staten er involvert, men på gribbenes side. Oljefondet har investeringer i milliarder i flere av disse fondene som Blackstone, BlackRock og Sampo.

Et selskap i nød tiltrekker seg investorer som spesialiserer seg på nettopp kriserammede selskaper, ofte såkalte hedgefond i London og USA. Det kan være store penger å tjene selv i de mest håpløse situasjoner dersom man inntar de riktige posisjonene og lykkes med å styre utviklingen til sin egen fordel.

BlackRock er verdens største kapitalforvalter og forvalter en kapital som er større enn alle lands BNP med unntak av USA og Kina. Oljefondet er nest største aksjeeier i BlackRock og er med i dette «gode» selskapet.
For mens EØS-avtalen hindrer staten i å gå inn på eiersida og redde arbeidsplassene i Norske Skog, er det ingenting som hindrer staten i å investere i de verste gribbefondene i verden.

Hvordan har vi endt opp her? Dette er absurd teater, men kan fort forvandles til en gresk tragedie for de ansatte i selskapet og for hele den norske skognæringen.
Estos días se está dilucidando el futuro de la empresa papelera noruega en crisis, Norske Skog. Se están celebrando acuerdos entre los accionistas y los prestamistas, estos representados por diversos tipos de fondos de inversión que han especulado conque la empresa no podrá pagar su deuda.

Y el Estado noruego está envuelto en el asunto, pero por la parte de los buitres. El Fondo Soberano noruego tiene realizadas inversiones multimillonarias en varios de estos fondos como Blackstone, BlackRock y Sampo.

Una empresa en crisis atrae a inversores especializados en precisamente empresas en situación de crisis, los llamados fondos de cobertura en Londres y USA. Se trata de ganar grandes sumas de dinero hasta en las situaciones más desesperadas; consiste en posicionarse en el sitio y momento adecuado para desde allí presionar el desarrollo de los acontecimientos en su propio beneficio.


BlackRock es el mayor fondo inversor de todo el mundo y administra un capital que es mayor que el Producto interior bruto de todos los países del mundo juntos con la excepción de China y USA. El Fondo Soberano noruego es el segundo mayor accionista de BlackRock y por ello partícipe de esta empresa tan buena.

Así mientras que el Tratado del Espacio Económico Europeo prohíbe al Estado participar como propietario de la empresa y de esta forma asegurar los puestos de trabajo en Norske Skog, no hay nada que impida al Estado el invertir dinero en los mayores fondos buitres del mundo.

¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Esto es un teatro del absurdo que en menos que canta un gallo puede convertirse en una tragedia griega para los empleados de la empresa y para todo el sector forestal noruego.

Fuente: andresensblogg.no

8/12/17

Spiser kloakkrotter avføring? Se alimentan realmente de mierda las ratas que viven en las cloacas?

En av våre lesere har undret seg over hva rotter lever av. Spiser de avføring? Og er det næring nok i det?
Han spør: «Min rørlegger hevder at kloakkrotter lever av avføring. Kan det virkelig stemme? Det kan ikke være mye næring i det, siden det har vært gjennom den menneskelige tarmen. Siden rotter formerer seg raskt, er pattedyr og leverer ren melk til sine unger, må i hvert fall hunnene spise annet – men hva?»

Det er jo ikke så mye annet i kloakken. Det er avføring, og noe kjøkkenavfall. Det spiser de selvfølgelig også. Å spise avføring er ikke uvanlig i dyrenes verden. Fugler gjør det. Kaniner gjør det. Hunder gjør det.
Det er ganske mye næring i avføringen. Vi tar de ut det vi trenger. Det vi ikke trenger, kommer ut igjen.
Dermed er det resterende tilgjengelige for andre. Det er alltid noe igjen som kan utnyttes. Og rottene kan utnytte noen ting vi ikke kan utnytte.

Rotter er flinke til å unngå ting de blir syke av. De smaker på alt, og de husker ting de blir dårlige av.
Rotten tar en bitte liten bit og smaker. Hvis den ikke blir syk, kan den komme tilbake og spise. Og rotten har en evne til å assosiere mat og effekt. Hvis den blir syk innen seks–syv timer, så unngår den det som har gjort den syk.
Nettopp derfor er det også vanskelig å skade rotter med hurtigvirkende gift. De lærer rett og slett å unngå det. Derfor bruker skadedyrbekjempere gift som først gir symptomer etter flere dager.

Rotter er også det eneste pattedyret som kan leve i kloakken. Det er nemlig et veldig hardt miljø, med mange bakterier, sykdommer og parasitter. Men nettopp derfor er helsetilstanden blant kloakkrotter også ganske høy. Kloakken er nemlig ikke for de svake.
Kloakken er så krevende at man må være sunn og sterk for å overleve. Så snart som man blir svak, dør man. Så de rottene som er der nede, har en rimelig god helsetilstand.
 

Uno de nuestros lectores se asombra acerca de qué puede ser la alimentación de las ratas. Se alimentan de excrementos? Y contienen éstos los suficientes nutrientes?
El lector pregunta: "Mi fontanero asegura que las ratas de las cloacas viven de la mierda. De verdad que esto es así? No puede contener muchos nutrientes, ya que ha pasado por los intestinos humanos. Y ya que las ratas se procrean con rapidez, son mamíferos y producen leche pura para sus descendientes, tienen que alimentarse de algo - pero de qué?"

En realidad no hay mucho más en las cloacas. Hay excrementos, y algo de restos de la cocina. Esto por supuesto también se lo comen. Alimentarse de detritos no es algo inhabitual en el mundo animal. Los pájaros lo hacen. Los conejos lo hacen. Los perros lo hacen. Hay bastantes nutrientes en las defecaciones. Absorbemos lo que necesitamos. Lo que no, lo deponemos. Y con ello los restos quedan al alcance de otros seres vivos. Siempre queda algo por aprovechar. Y las ratas pueden alimentare con cosas que nosotros no podemos digerir.

Las ratas están adaptadas para evitar las cosas que las ponen enfermas. Lo prueban todo, y recuerdan las situaciones en las que enfermaron. La rata prueba un pequeño pedazo y si no se pone enferma, vuelve y se lo come todo. Y las ratas tienen la capacidad de asociar alimentación y efecto. Si se pone enferma dentro de las seis-siete horas siguientes, entonces evita lo que la puso enferma.
Precisamente por ello es difícil dañarlas con venenos letales de acción fulminante. Sencillamente aprenden a evitarlos. Por ello los controladores de plagas utilizan venenos que provocan síntomas varios días después de haberlo ingerido.

Las ratas son además el único mamífero que puede vivir en las cloacas. Es un ecosistema duro en el que vivir, con muchas bacterias, enfermedades y parásitos. Precisamente por ello el estado de salud de las ratas de cloaca es bastante bueno. Las cloacas no están hechas para los débiles.
La cloaca es tan sumamente exigente que hay que ser fuerte y estar sano para poder sobrevivir. Tan pronto como la vida se debilita, se muere. Por ello las ratas que viven allí abajo, tienen una salud envidiable.


Fuente: forskning.no

3/12/17

Norge og islam. Musulmanes en Noruega

Hvorfor Klassekampen får rundt 40 millioner i statsstøtte kommer av at den er en sentralavis for utbredelse av norsk statsideologi som er politisk korrekt multikulturalisme hvor det å elske islam er første bud. Klassekampen er en bastion for islamiseringen av Norge og dette propaganderes i årevis som venstresidepolitikk.

Det jeg her skriver vil få ta fatt i: den politiske kafkaprosessen innen Arbeidetpartiet foretatt av gjengen Brundtland- Jagland-Stoltenberg- Støre. De er fullblodsglobalister og da blir en liten blogg som Human Rights en fiende som må ødelegges med alle midler. Alle midler. De skjønner minimalt av hva som foregår av nyorienteringer i folkets tenkemåter.

Folk som kaller en spade en spade har alltid vært dypt respektert i det norske folk.
Por qué el periódico Klassekampen recibe una subvención estatal de 40 millones de coronas es sencillamente porque es un periódico importante que está por la labor de difundir una ideología noruega de estado en la que es políticamente correcto la multiculturalidad, y el primer mandamiento es amar al islam. Klassekampen se ha convertido en un bastión de la islamización de Noruega y esto ha sido vendido durante años como política de izquierdas.

Lo que escribo aquí quiere centrar lo siguiente: el proceso político kafkiano dentro del Partido de los Trabajadores (Ap) que han introducido la banda compuesta por Brundtland-Jagland-Stoltenberg-Støre. Son partidarios de la globalización en cuerpo y alma y por ello un pequeño blogg como Human Rights un enemigo que debe ser destruido de cualquier forma. De cualquier forma. No han comprendido absolutamente nada en las nuevas tendencias de pensamiento entre la ciudadanía noruega.

La gente que llama pala a una pala ha sido siempre profundamente respetada entre la población noruega.


Fuente: derimot.no

26/11/17

Innlysende at 9/11 var en eksplosjon. Es obvio que el 11 de septiembre fue una explosión

Hva var det som ødela World Trade Center 11. september 2001? Mye indikerer at det dreide seg om en kontrollert rivning, mener eksperter.


 ¿Qué fue lo que destruyó el World Trade Center el 11 de septiembre del 2001 ? Hay muchos indicios de que se trató de una demolición controlada, según piensan muchos expertos.


Fuente: nytid.no