15/10/17

Klimaskeptiske velgere i Norge. Electores noruegos escépticos ante la cuestión del clima

Nesten annenhver Frp-velger er uenig i at klimaendringene er menneskeskapte.  Frp har fått 15,2% oppslutning i valget september 2017 og er nøkkel parti for borgerlig regjering.Casi la mitad de los electores del Partido del Progreso están en desacuerdo con que el cambio climático es provocado por el ser humano. El Partido del Progreso ha conseguido un 15,2% en las elecciones de septiembre del 2017 y es un partido clave para la consecución de un gobierno de derechas.


Leer más sobre el Partido del Progreso.


Fuente: nrk.no

8/10/17

Verdens største oppdrettsanlegg, i Norge. La piscifactoría más grande del mundo, en Noruega.


Hua Hai Long med Ocean Farm1 fotogragert tirsdag 5. september på vei forbi Tjeldbergodden.


 Fotografía:

 (Kystmuseet en Sør-Trøndelag)


 • Verdens første oppdrettsanlegg for eksponerte strøk (offshore)
 • Halvt nedsenkbar stålkonstruksjon (H: 68 meter Ø: 110 meter Volum: 250.000 m3)
 • Verft: CSIC Qingdao Wuchuan Heavy Industry, Kina.
 • Tildelt 8 utviklingslinser av Fiskeridirektoratet (6.240 tonnlaks)
 • Første fisk i anlegget: September 2017
 • Investeringskostnad: Ca. 690 millioner kroner.
 • Primera piscifactoría del mundo diseñada para mar abierto.
 • Construcción de acero que se puede sumergir a medida. 68 metros de altura, diámetro de 110 metros y un volúmen de 250 000 metros cúbicos.
 • Construida en los astilleros CSIC Qingdao Wuchuan Heavy Industry, China.
 • Concedidas 8 licencias por el ministerio de pesca con capacidad de 6 240 toneladas de pescado.
 • Los primeros peces serán introducidos en septiembre del 2 017
 • Coste de la inversión: 690 millones de coronas, algo más de 70 millones euros.

Leer más sobre construcciones marítimas en el mar.


Fuente: tu.no

1/10/17

Opprydning i Europas verste atomsøppelplass. Limpieza en el mayor vertedero atómico de Europa.

Bare 5-6 mil fra Norge har 30 tonn svært farlig atombrensel vært lagret på uforsvarlig vis. Nå skal det fjernes, etter at Bellona avslørte forholdene i 1995. Med hjelp fra den tidligere ubåtoffiseren  Aleksander Nikitin skrev vi en rapport om den radioaktive forurensningen i Nordflåten.
Saken toppet seg med at Nikitin i 1996 ble stilt for retten anklaget for landsforræderi og spionasje. Etter seks rettssaker ble han til slutt frikjent i russisk høyesterett.

22 000 radioaktive brenselselementer: 9 000 tonn fast atomavfall og 5 000 m3 flytende atomavfall.
Stablet i lagre i elendig forfatning: Mye har rast sammen, i rør som er sprukket eller rustet i stykker.
Mengden tilsvarer 5 000 Hiroshima-bomber.
Mer en hundre nedrustede atomubåter som truer med å synke, fortsatt med reaktorer fulle av radioaktivt brensel. Mange er senket med vilje.
Atomavfallet har truet med å forurense Barentshavet helt siden 60 tallet. Det har vært minst èn alvorlig lekkasje.27. juni ble oppstart og det første av i alt 30 tonn brukt atombrensel fraktes vekk. Det skjer på det spesialbygde, italienske skipet Rossita; dette er et felles, europeisk prosjekt. Fra Murmansk skal avfallet videre med tog til Majak, nær byen Tsjeljabinsk i Ural, der det skal reprosesseres. Det er en enorm jobb; det vil ta 40 båt-til-tog-runder og minst fem år før alle kontainerne er av gårde.Tan solo a unos 50-60 kilómetros de la frontera con Noruega hay almacenadas de forma inadecuada 30 toneladas de residuos radiactivos muy peligrosos. Ahora van a ser retiradas, después de que Bellona denunciara los hechos en 1995. Con la ayuda del antiguo oficial de submarinos Aleksandedr Nikitin escribimos un informe sobre la contaminación radiactiva en la Flota del Norte.
El caso acabó con que Nikitin en 1996 fue acusado ante los tribunales por traición y espionaje. Después de seis juicios al final fue absuelto en el Tribunal Supremo de Rusia.

22 000 elementos de combustible: 9 000 toneladas de residuos atómicos sólidos y 5 000 metros cúbicos de residuos atómicos líquidos. Apilados en almacenes en estado miserable: mucho de ello se ha desmoronado, en tuberías que se han desgastado y con fisuras. La cantidad almacenada equivale a 5 000 bombas como la que se arrojó sobre Hiroshima.
Hay más de 100 submarinos nucleares en desuso que amenazan con hundirse, y que todavía tienen sus reactores llenos de combustible atómico. Muchos fueron hundidos a propósito.
La basura atómica ha amenazada con la contaminación de todo el mar de Barents desde la década de los 60. Se ha producido al menos una grave fuga radiactiva. El 27 de junio comenzó la limpieza y las 30 toneladas de combustible atómico empezó a ser retirada.
Esto sucede mediante el uso de un buque especial, el italiano Rossita, como parte de un proyecto conjunto europeo. Desde Murmansk la basura será transportada en tren hasta Majak, en las cercanías de la ciudad de Tsjeljabinsk en los Urales, donde será reprocesada. Es un trabajo enorme; se van a necesitar 40 transportes tanto por barco como por tren y se tardará  por lo menos 5 años antes de que todos los containers se hayan retirado.


Fuente: bellona.no

24/9/17

Lurt å satse på forskning i krisetider. Inteligente apostar por la investigación en tiempos de crisis.

Bedrifter som satser på forskning, greier seg langt bedre i krisetider. De selger rett og slett mye mer.
Flere bedrifter kutter i forskningen når markedet blir strammere. Ny forskning viser at det neppe er et smart trekk.
En forskningsgruppe ved NTNU har fulgt 247 små og mellomstore eksportbedrifter over en tiårsperiode, blant annet gjennom 2008 da finanskrisen slo til.
Resultatene viser at det er stor forskjell på utviklingen i bedriftenes salgsvolum i krisetider.
 
Forskningsintensive bedrifter, altså de som satser mye på forskning, har langt bedre utvikling i salgstallene sine gjennom hele perioden enn bedrifter som ikke satser så mye.
Resultatene tyder på at mye forskning bidrar til både konkurransekraft og stor omstillingsevne.

Las empresas que apuestan por la investigación, obtienen claramente mejores resultados en tiempos de crisis. Las cifras no engañan: venden mucho más.
Muchas empresas hacen recortes en investigación cuando los mercados se agotan. Una nueva investigación muestra que esta no es una buena medida a tomar.
Un grupo de investigadores de la universidad noruega NTNU ha seguido de cerca la evolución de 247 pequeñas y medianas empresas durante un decenio, desde antes del 2008 cuando se inició la gran recesión.
Los resultados muestran grandes diferencias en el volúmen de ventas de las empresas en tiempos de crisis.

Las empresas que generan investigación de forma intensiva, es decir que hacen grandes apuestas por la investigación, tienen claramente mejores resultados en sus ventas durante estos períodos que las empresas que no apuestan tanto por la investigación. Los resultados apuntan a que mucha investigación mejora la competitividad y aumenta la capacidad de reconversión.


Fuente: forskning.no

17/9/17

Skogvern viktig i Barentssamarbeidet. La protección del bosque es importante entre los países del mar de Barents

I begynnelsen av juni møtte klima- og miljøminister Helgesen sin russiske kollega, Sergej Donskoj, under møte i den norsk-russiske miljøkommisjonen i Oslo. Det var første gang på 12 år at miljøkommisjonsmøtet ble ledet på ministernivå.

Det er regnet på at det totalt ligger mer karbon lagret i den nordiske skogen enn i tropisk regnskog. Trude Myhre, biolog i WWF, understreker viktigheten av et aktivt skogvern.
– De siste store urskogene er jo på russisk side og om ikke de vernes nå er det fort for sent. Jeg er veldig bekymra for at russerne skal gjøre det samme som vi i Norden har gjort med våre skoger.
Her i Norge er 75 prosent av skogene flathogd og gjort om til granplantasjer. Kun 2,4 prosent av den norske skogen er eldre enn 160 år, det er altså forsvinnende lite igjen av gammelskogen.

A principios de junio se reunieron los ministros de medio ambiente de Noruega y Rusia, Vidar Helgesen y Sergej Donskoj, durante la reunión medio ambiental de la comisión mixta ruso noruega en Oslo. Fue la primera vez en 12 años que dicha reunión fue presidida a nivel ministerial.

Leer más sobre el mar de Barents.

Se ha calculado que en total hay más carbono almacenado en los bosques nórdicos que en la selva tropical.
Trude Myhre, bióloga del WWF, subraya la importancia de una protección activa del bosque.
-Los últimos grandes bosque primarios están en la parte rusa y si no se protegen ahora luego será demasiado tarde. Estoy muy preocupada porque los rusos hagan lo mismo con sus bosques que nosotros con los nuestros en los países nórdicos.


Aquí en Noruega es el 75% de los bosques los que han desaparecido por completo en favor del picea abis -o falso abeto. Tan sólo el 2,4% de los bosques noruegos tienen más de 160 años, lo que quiere decir que el bosque primitivo está prácticamente desaparecido.


Fuente: highnorthnews.com